Souhlas se zpracováním osobních údajů při zpracování odpovědi na dotaz nebo připomínku zaslanou přes kontaktní formulář

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Rádi bychom Vás proto informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáme prostřednictvím Vámi zaslaného dotazu nebo připomínky přes online kontaktní formulář.

Správce osobních údajů

  • Společnost: FESTING s.r.o.
  • IČ: 421 96 345
  • Sídlo: Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové
  • Zápis v OR: Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové vložka C, oddíl 1210
  • Kontakt: info@festing.cz

(dále jen „Správce“)

Zpracované osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a v rozsahu dalších osobních údajů, které ve svém dotazu nebo připomínce uvedete.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je přijetí a zpracování odpovědi na Váš dotaz nebo připomínku, která bude zaslána prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách https://festing.cz.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš oprávněný zájem.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu na info@festing.cz z dané emailové adresy.

Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností ACTIVE 24, s.r.o. se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804 a případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Ochrana Vašich údajů

  • Ve FESTING s.r.o. přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

  • Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám údaje poskytujete